CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER D'UN VEHICLE

Des d’aquesta pàgina web no es poden fer reserves ni lloguers de vehicles, de manera que en cap cas pot representar obligació contractual de cap tipus la informació aquí obtinguda.

Mitjançant aquesta web vostè pot calcular el seu pressupost i imprimir-lo, i / o enviar-lo al nostre departament comercial, omplint les dades que se li sol · liciten, des d’on contactarem amb vostè bé sigui per correu electrònic bé per telèfon el més aviat possible.


TERMES I CONDICIONS PER AL LLOGUER

PUNTS DE LLOGUER, S.A. (En endavant l’arrendador), lloga al Arrendatari signant el vehicle descrit (d’ara endavant el vehicle), en els termes i condicions especificades segons les quals les parts pacten i convenen:

1. – L’arrendatari rep el Vehicle en condicions d’utilització, amb totes les peces i accessoris indicats en el contracte, i es compromet a no fer cap modificació en la seva estructura, a no muntar baca sobre el seu sostre ni a transportar equipatges ni mercaderies sobre el mateix.

2. – L’arrendatari rep el Vehicle amb el dipòsit de combustible ple, es compromet a tornar en el mateix estat, i es fa càrrec de tota la despesa de combustible consumit durant el temps d’arrendament, llevat que ambdues parts acordin una altra cosa. L’Arrendatari pagarà a l’Arrendador la part corresponent al combustible que falti fins a omplir el dipòsit. L’incompliment d’aquesta clàusula podrà donar lloc a la imposició de càrrecs addicionals.

3. – L’Arrendatari es compromet a tornar el Vehicle, juntament amb les peces i accessoris, en la data acordada i en el lloc en què li va ser entregat, llevat que ambdues parts acordin una altra cosa. Si el Arrendatari desitja prorrogar la durada del contracte, haurà de comunicar-arrendador, abans de la data del final del mateix i haurà, si així se li requereix, formalitzar un nou contracte. L’incompliment d’aquesta clàusula podrà donar lloc a la imposició de càrrecs adicionals.

4. – L’Arrendatari no cedirà, llogarà, pignorará, vendrà o hipotecarà el vehicle o qualsevol part o accessori d’aquest, i de cap manera i en cap cas, utilitzarà el vehicle de manera que pugni amb el dret de propietat de l’Arrendador.

5. – Únicament estan autoritzats a conduir el vehicle el Arrendatari i aquelles persones autoritzades i especificades en el contracte. Aquestes persones han de tenir una edat mínima en funció de la categoria del vehicle i amb un mínim de dos anys d’antiguitat en el permís de conduir.

6. – L’Arrendatari i qualsevol conductor, segons a el punt número 5, participen com assegurat dels beneficis d’una pòlissa d’Assegurances d’Automòbils, còpia de la qual pot examinar a l’oficina de l’Arrendador. Aquesta Pòlissa inclou responsabilitat civil i danys a tercers il · limitats.

L’Arrendatari accepta els termes i condicions de la mateixa, quedant entès pel Arrendatari que és una pòlissa normal d’Assegurances d’Automòbils a Espanya.

L’Arrendatari és responsable dels danys soferts en el vehicle fins a la quantitat fixada en l’apartat “RESPONSABILITAT” del contracte d’arrendament, quedant exclosos d’aquest límit els danys per causes alienes al trànsit rodat, cops contra objectes estàtics i els causats al sostre o parts superiors del vehicle, per exemple per xocs contra arbres, branques, ponts, rampes, columnes, etc., així com les punxades i danys causats als pneumàtics, llandes, tapisseries i interiors.

També queden exclosos els danys causats al vehicle com a conseqüència de circular per vies no autoritzades al trànsit rodat (pistes forestals, circuits esportius, ports, aeroports, etc.).

Tal Pòlissa d’Assegurances no cobreix pèrdues ni danys d’equipatges o mercaderies transportades.

7. – L’Arrendatari es compromet a utilitzar el vehicle d’acord amb les normes de conducció i circulació. El vehicle no serà utilitzat:

a) per empènyer o remolcar qualsevol vehicle o remolc

b) per participar en proves esportives o entrenaments de qualsevol modalitat

c) per a proves de resistència de materials, accessoris o productes per a automòbils

d) per persones sota els efectes de l’alcohol, les drogues o qualsevol altra substància que afecti la seva consistència o capacitat de reacció

i) per al transport de passatgers o mercaderies, quan això impliqui una utilització del Vehicle no comercial per a fins comercials o industrials i, en cap cas, per a transport de mercaderies en contravenció dels reglaments de duanes o qualsevol llei, reglament o ordenança.

En cas que el vehicle arrendat tingués 5 o més places, el Arrendatari es compromet a acatar les disposicions del Reglament de Transports per Carretera Respecte a l’equipatge transportat, definit com “les peces i efectes destinats a l’ús personal dels propis viatgers, així com els estris i eines del seu art, professió o ofici, bé es presentin continguts en baguls i maletes, sota una altra coberta qualsevol oa la vista sense embalatge algun “

f) per transportar peix, matèries inflamables, explosius, combustibles líquids i gasosos, fruites i hortalisses en recorregut més de 300 km, i qualsevol classe de líquid embotellat

g) en cas d’un vehicle comercial, per transportar mercaderies per un pes superior al màxim autoritzat per al vehicle, ni mercaderies deficientment distribuïdes o malament subjectes; per efectuar serveis de càrrega fraccionada, entenent com a tals les expedicions en què hi hagi més d’un sol remitent i / o més d’un sol consignatari, llevat que el Arrendatari hagi obtingut prèviament i al seu càrrec tots els permisos i autoritzacions necessàries

h) en vies no aptes per a la circulació o en zones restringides.

8. – L’Arrendatari es compromet a pagar al Arrendador el preu del lloguer resultant de l’aplicació de la tarifa especificada, així com els impostos i taxes aplicables

a) l’import corresponent a tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats d’aparcaments indeguts, infraccions de Trànsit i normes de Transport o de qualsevol altra classe, que siguin dirijidas contra el Vehicle, el Arrendatari o l’Arrendador durant durant el temps de vigència del contracte, llevat que s’hagin originat per part de l’Arrendador

b) totes les despeses, fins i tot judicials i raonables honoraris d’advocats, i pregats per reclamacions de quantitats degudes pel Arrendatari al Arrendador.

c) les despeses de reparació del vehicle motivats per col · lisió o bolcada del vehicle, determinant, però, que si aquest vehicle està sent utilitzat d’acord amb els termes d’aquest contracte, la responsabilitat de l’Arrendatari: no excedirà de la quantitat que es especifica per als diferents grups de vehicles donada en la tarifa vigent

d) l’import corresponent als accessoris que en acabar el lloguer faltin del vehicle o hagin estat substituïts per un altre

e) el Arrendatari serà responsable de tots aquells danys mecànics derivats del mal ús, manca de precaucions i, en general, tot tipus de negligències que ocasionin desperfectes al vehicle, havent d’abonar l’import corresponent a tots aquells danys que s’ocasionin per aquests conceptes .

9. – En cas d’accident de Trànsit, danys al vehicle o desaparició d’aquest, el Arrendatari s’obliga a:

a) obtenir els nom i adreces de les persones embolicades en l’accident, així com els possibles testimonis

b) omplir i signar el comunicat d’accident

c) avisar immediatament a la policia si la culpabilitat de l’altra persona ha de ser investigada i si hi ha persones ferides.

10. – No està autoritzat traslladar el vehicle o circular fora del territori nacional, excepte autorització expressa per escrit de l’Arrendador, en aquest cas l’import de la pòlissa d’assegurances Internacional o Carta Verda serà per compte de l’Arrendatari.

11. – L’Arrendatari relleva el Arrendador de tota responsabilitat per pèrdues o danys que es produeixin en objectes deixats, guardats o transportats pel Arrendatari o qualsevol altra persona, dins o sobre el Vehicle, bé sigui amb anterioritat o durant el temps de vigència del Contracte, bé sigui després de la devolució del Vehicle.

12. – Per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquest contracte, les parts se sotmeten a la Junta Arbitral de Transports de Viatgers que resulti competent d’acord amb el que disposa la Llei d’Ordenació dels transports terrestres i del seu Reglament de desenvolupament.

13. – El Arrendatari autoritza expressament al Arrendador al tractament automàtic de les seves dades personals, necessari per a la prestació del servei pactat. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat, d’acord amb la legislació espanyola de protecció de dades. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel · lació, mitjançant petició escrita.

14. – Es posa en disposició del Arrendatari aquests “Termes i Condicions per al Lloguer” tant en llengua castellana com catalana.

Última actualizació Octubre 2019