FAQ - Preguntes Freqüents

En retornar un vehicle de lloguer he d’omplir el dipòsit de combustible?

Si ha llogat el vehicle sota la modalitat ple-ple, es lliura el vehicle amb el dipòsit ple i hauria de tornar-lo amb el dipòsit igual o bé haurà d’abonar-ne la diferència. VAN CAR no aplica taxes extres en aquest cas, al contrari que algunes agències.

Puc prorrogar el lloguer del meu vehicle?

Per descomptat, però això ha de comunicar-ho a l’agència (l’arrendador) abans de la data de devolució i formalitzar un nou contracte.

Pot conduir un vehicle de lloguer un altre conductor que no figuri en el contracte?

Si es dóna el cas que hi ha més d’un conductor, tots els conductors han d’estar autoritzats per l’arrendador.

Què inclou l’assegurança d’un vehicle de lloguer?

La pòlissa bàsica inclou responsabilitat civil i danys a tercers il•limitats. L’arrendatari del vehicle serà responsable dels danys ocasionats en el vehicle fins al límit especificat en el contracte, al que en ocasions es refereix com a franquícia, quedant exclòs d’aquest límit alguns danys com ara els aliens al trànsit rodat i altres. És recomanable informar-se bé d’aquest punt amb la seva agència de lloguer.

Qui paga la multa d’un vehicle de lloguer?

Qui lloga el vehicle (l’arrendatari) s’ha de fer responsable de qualsevol multa durant la vigència del contracte de lloguer, llevat que s’hagin originat per part de l’Agència (l’arrendador).

Si tinc una punxada amb un vehicle de lloguer qui paga el cost?

El que lloga el vehicle és el responsable de fer càrrec del cost de la reparació. En qualsevol cas el recomanable és trucar primer al servei d’assistència tècnica que li ha proporcionat l’agència de lloguer o directament a l’agència.

Si tinc un accident de trànsit amb un cotxe de lloguer què he de fer?

És recomanable contactar amb la seva agència el més aviat possible perquè el pugui assessorar sobre els passos a seguir. Vostè hauria de disposar, si les circumstàncies li ho permeten, dels noms i adreces de les persones implicades en l’accident així com possibles testimonis, a més d’omplir i signar el part amistós d’accident. Per descomptat si hi ha persones ferides ha de contactar amb els serveis d’emergència, i si la culpa és d’un tercer ha de contactar amb la policia.

És millor una agència de lloguer de vehicles local o un lloguer d’una marca internacionalment reconeguda?

Les agències de lloguer local tenen una tarifes més estables independents de la demanda i probablement obtingui un preu més econòmic. Amb una agència local tindrà un tracte més personalitzat, amb un agència internacional disposarà de més punts de recollida i / o lliurament.

Té cost extra retornar un vehicle de lloguer a un lloc diferent de la recollida?

És probable que sí, consulti-ho amb la seva agència.

Té cost extra tenir més d’un conductor per un vehicle de lloguer?

És probable que sí, consulti-ho amb la seva agència. En el cas de VANCAR no existeix cost extra, però s’hauran de comunicar les dades de cada conductor addicional.

Quins són els requisits mínims per a un conductor d’un vehicle de lloguer?

El més habitual és que es requereixi un mínim d’entre 1 i 2 anys d’antiguitat del carnet de conduir i una edat dins del rang 21-25 anys i els 70 anys. Algunes companyies poden tot i així llogar el vehicle però imputant un cost extra normalment derivat de l’assegurança del vehicle.

¿Quines coses he de comprovar en recollir un vehicle de lloguer?

Comprovi l’estat de l’exterior i interior del vehicle i faci constar qualsevol desperfecte per escrit en el formulari que les agències disposen a aquest efecte, si pot faci fotografies o gravi-ho en vídeo. Comprovi que el nivell de dipòsit del combustible i el quilometratge estiguin d’acord amb al seu contracte de lloguer. Comproveu els extres (per exemple cadira per a nadons) que figuren en el contracte si fos el cas. I finalment asseguris d’entendre la cobertura de la pòlissa de l’assegurança i la possible franquícia contractada.

Quines coses he de comprovar en tornar un vehicle de lloguer?

Comprovi el nivell del dipòsit per si s’ha d’omplir abans de tornar el vehicle. Comprovi l’estat de l’exterior i interior del vehicle i faci fotografies o gravi un vídeo si ha de lliurar el vehicle en una oficina on no hi hagi personal i hagi de deixar el vehicle aparcat i les claus en una bústia, per exemple això és habitual en les oficines dels aeroports o ports. Comprovi el quilometratge i qualsevol extra que hagi llogat. Finalment comprovi si el cost final està d’acord amb el contracte, si no hi ha quilometratge, ni combustible ni s’ha produït cap incident, el cost final hauria de ser exactament el contractat a l’inici.